Život Plus,z.ú. – pořízení automobilů

Registrační číslo projektu: CZ.06.6.127/0.0/0.0/21_124/0016725

Předmětem projektu bylo pořízení 7 automobilů a 300 ks stacionárního zařízení (technologie) pro potřeby terénní sociální služby Život Plus, z.ú., která poskytuje sociální službu formou tísňové péče. Pořízené automobily splňují podmínku zvýšené energetické účinnosti výzvy č. 101 REACT EU. Organizace tak rozšířila svoje pole působnosti a zajistila tak bezpečnější a plynulejší převoz osob. . Asistivní a asistenčn technologie, umožňují kontakt s klienty a přivolání pomoci v případě krizové situace (např. pád s nemožností vstát nebo náhlé zhoršení zdravotního stavu). Tyto technologie slouží k zajištění nepřetržité distanční hlasové a elektronické komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo neschopností v domácím prostředí klientů. Klienti u sebe neustále nosí bezdrátové tlačítko, které v případě použití aktivuje stacionární asistivní technologii a klient v ohrožení je ihned spojen s dispečinkem a je mu poskytnuta okamžitá pomoc.

Život Plus,z.ú. – pořízení automobilů