Tísňová péče

Tísňová péče je terénní služba, kterou se poskytuje nepřetržitá distanční hlasová a elektronická komunikace s osobami vystavenými stálému vysokému riziku ohrožení zdraví nebo života v případě náhlého zhoršení jejich zdravotního stavu nebo schopností.

Služba obsahuje tyto činnosti:

 • poskytnutí nebo zprostředkování neodkladné pomoci při krizové situaci,
 • poskytnutí sociálně-terapeutických činností,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí.

Odbornou pomoc poskytujeme seniorům a zdravotně postiženým 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Jak to celé funguje?

Uživatelé jsou napojeni na centrální dispečink a hlídáni pomocí speciálního monitorovacího systému. Tento systém tvoří stacionární zařízení umístěné v domácím prostředí uživatele a/nebo mobilní asistivní technologie v podobě náramku, který uživatel nosí při pohybu mimo domov. Dispečink obsluhují kvalifikované zdravotní sestry a sociální pracovnice, jež zprostředkují okamžitou adekvátní pomoc.

Tísňová péče řeší zejména:

Krizové situace

Pomůžeme uživatelům především při:

 • Pádu a nemožnosti vstát.
 • Náhlém zhoršení zdravotního stavu.
 • Požáru, úniku plynu, výpadku elektrické energie.
 • Řešení jakýchkoliv krizových situací v domácím prostředí i mimo něj.
Osobní bezpečnost

Pomůžeme uživatelům především při:

 • Napadení uživatele v bytě (násilné vniknutí do bytu, přepadení, podvody a další).
 • Monitoring domácnosti v době nepřítomnosti uživatele.

Více o zařízení:

Stacionární zařízení
Mobilní asistivní technologie

Poplatky za služby:

 • Jednorázový poplatek za zařízení: 2 500,- Kč
 • Pravidelný měsíční poplatek za službu: 400,- Kč

Sociální kontakt

Sociální kontakt představuje službu umožňující komunikaci uživatelů v jejich domácím prostředí s našimi pracovníky prostřednictvím pravidelné telefonické komunikace a také prostřednictvím pravidelných osobních návštěv, při nichž je provedeno sociální šetření aktuálních potřeb každého klienta.

Služba obsahuje tyto činnosti:

 • Realizace sociálních šetření formou pravidelných osobních návštěv v domácím prostředí klienta s cílem identifikovat jeho aktuální potřeby.
 • Poskytnutí služby „Senior telefon“ umožňující pravidelnou telefonickou komunikaci s uživatelem iniciovanou našimi pracovníky a naopak možnost telefonického spojení ze strany klienta (24 hodin denně, 7 dní v týdnu).
 • Zprostředkování sociálního kontaktu se společenským prostředím.

Vzdělávání

Vzdělávání představuje službu umožňující uživatelům rozšiřovat jejich znalosti a osvojovat si nové dovednosti v běžných životních situacích, stejně jako systematicky rozvíjet jejich odbornou úroveň v zájmových oblastech (univerzita třetího věku).

Služba obsahuje tyto činnosti:

 • Identifikace vzdělávacích potřeb uživatele a příprava individuálního vzdělávacího programu.
 • Zajištění vzdělávacích kurzů a přednášek v rozličných tematických oblastech zaměřených na běžné životní situace, a to prezenční i digitální on-line formou například (rozvoj IT dovedností, finanční gramotnost, zdravotní a sociální problematika). 
 • Zprostředkování dlouhodobého a systematického vzdělávání s využitím prezenční a/nebo distanční formy studia (univerzita třetího věku).

 

Tísňová
péče

Nepřetržitá telefonická
služba – režim 24/7

Zprostředkování
okamžité pomoci

Odborné sociální poradenství

Pomoc při obstarávání
osobních záležitostí

Pomoc při řešení
životních situací

Font Resize
Zvýšený kontrast